Gå til indhold
FORSIDEN | FOR ANSATTE | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |

Psykiatrien i Region SyddanmarkTil Region SyddanmarkTil forsiden

Patienttransport

Introduktion

I Psykiatrien i Region Syddanmark er den enkelte behandlingsansvarlige afdeling ansvarlig for visitering til og bestilling af patienttransport. Det er ligeledes den behandlingsansvarlige afdeling, som efter aftale med patienten, skal ansøge om befordringsgodtgørelse. Er der spørgsmål vedrørende transport, skal der rettes henvendelse til den behandlingsansvarlige afdeling.

 

Befordringsgodtgørelse

Som hovedregel skal patienten selv sørge for at komme til og fra psykiatrisygehuset og selv betale for transporten. At patienten ikke har adgang til bus eller tog, berettiger ikke til transport eller befordringsgodtgørelse. Har patienten selv sørget for transport til og fra en psykiatrisk afdeling, kan patienten med hjemmel i Sundhedsloven søge om befordringsgodtgørelse, såfremt ét af nedenstående kriterier opfyldes:

 

1)      Patienten modtager pension efter de sociale pensionslove (efterlønsmodtagere er ikke berettigede)

 

2)      Afstanden til eller fra sygehuset m.v., hvor den nødvendige behandling kan finde sted efter regionsrådets visitationskriterier, overstiger 50 km (afstanden måles via den hurtigste rute på krak.dk)

 

3)      Patientens tilstand udelukker befordring med offentlige transportmidler, herunder bus, tog og færge, og patienten i forbindelse med sygehusbehandling indkaldes til videre ambulant behandling, eller hjemsendes af sygehuset på weekendophold, kortere ferie eller lignende

 

Patienten får udbetalt godtgørelse svarende til billigste offentlige transportmiddel, og det refunderede beløb kan ikke overstige de faktiske udgifter. Desuden udbetales der ikke beløb på under 25 kr.

 

Fra den dato, den behandlingsansvarlige afdeling har sendt et korrekt udfyldt ansøgningsskema om befordringsgodtgørelse til Sydtrafik, er rammen for sagsbehandlingstiden op til 8 uger, førend godtgørelsen udbetales til patientens NEM-konto. Dog ligger sagsbehandlingstiden normalt på mellem 2-4 uger.

 

En ledsager til en patient, der modtager befordring eller befordringsgodtgørelse, har ret til befordring eller befordringsgodtgørelse, når ledsagelsen er nødvendig på grund af patientens alder eller helbredstilstand. Det er den behandlingsansvarlige afdeling, som vurderer dette.

 

Bestilling af transport

Det er den behandlingsansvarlige afdeling, der vurderer, om patienten er berettiget til at få bestilt transport, og det er som udgangspunkt den behandlingsansvarlige afdeling, som bestiller transporten. 

 

 

Transport fra praktiserende læge/vagtlæge til psykiatrisk afdeling

Såfremt en patient skal transporteres fra praktiserende læge til en psykiatrisk afdeling, er det den modtagende psykiatriske afdeling, der skal bestille transporten. Den praktiserende læge/vagtlægen skal derfor rette henvendelse til den psykiatriske afdeling.

 

Behandling i en anden region end Region Syddanmark

Behandling i en højt specialiseret funktion/regionsfunktion uden for Region Syddanmark udløser ret til befordringsgodtgørelse, hvis patienten har folkeregisteradresse i Region Syddanmark og opfylder et af ovenstående tre kriterier. Desuden tilkommer retten til befordringsgodtgørelse kun patienten, hvis den psykiatriske hovedfunktionsafdeling i Region Syddanmark vurderer og visiterer patienten. Patienten har derfor ikke ret til befordringsgodtgørelse, hvis patientens egen læge er henvisende instans til et behandlingstilbud uden for Region Syddanmark.

 

Hvis patienten er henvist som følge af frit sygehusvalg, er patienten som udgangspunkt ikke berettiget til at modtage befordringsgodtgørelse. Patienter, der opfylder et af ovenstående tre kriterier, har dog ret til godtgørelse af befordringsudgifter som minimum svarende til befordringsudgiften til det behandlingssted, hvor behandlingen ville have fundet sted efter regionsrådets visitationskriterier.

 

Psykiatriadministrationen i Middelfart visiterer patienter til befordringsgodtgørelse og/eller siddende transport til udenregionale behandlingstilbud. Såfremt der er tale om befordringsgodtgørelse skal den behandlende afdeling fremsende dokumentation for fremmøde i det udenregionale behandlingstilbud til

psyk-befordring@rsyd.dk eller pr. post til: Psykiatrien i Region Syddanmark, Teglgårdsparken 26, 5500 Middelfart og mærke kuverten ”Befordring”.

 

Såfremt patienten selv fremsender personfølsomme oplysninger vedrørende inden- eller udenregional befordring til psykiatriadministrationen, kan dette ske pr. post til ovenstående adresse. Patienten opfordres dog til at fremsende personfølsomme oplysninger digitalt via e-boks.dk eller digital post på borger.dk – følg denne vejledning: ”Vejledning til digital post/e-boks”.

 

 

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger om patienttransport i Region Syddanmark findes her: 

·         Transport til og fra sygehuset (pdf)

·         Siddende befordring på Region Syddanmarks hjemmeside

·         Refusion af befordring på Region Syddanmarks hjemmeside

 

Befordringsreglerne fremgår af:

 

Klager over befordring/befordringsgodtgørelse kan indgives til Patientombuddet inden 4 uger efter, at klageren har fået meddelelse om en afgørelse. Et klageskema kan hentes på www.patientombuddet.dk

 Siden er sidst opdateret 2-3-2018
Administrationen, LedelsessekretariatetPsykiatrien i Region Syddanmark | Lille Grundet Hulvej 25, bygning P | 7100 Vejle | Kontakt