Gå til indhold
FORSIDEN | FOR ANSATTE | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |

Psykiatrien i Region SyddanmarkTil forsiden

Henvisning, udredning, behandling

 

Målgruppe

Målgruppe for behandling på ATT er: 

 

 • Flygtninge/indvandrere med lovligt ophold i Danmark, traumatiseret som følge af flugt- og krigsoplevelser, systematisk politisk forfølgelse samt systematiske, organiserede overgreb som vold, tortur mm.

 

 • Danske krigsveteraner, traumatiseret som følge af tjenesterelaterede belastninger

 

Behandling af veteranmålgruppen sker i tæt samarbejde mellem ATT, lokalpsykiatrien samt Odense Universitetshospital (OUH). OUH varetager udredning. Henvisning til behandling sendes derfor til OUH

 

 

Patienter, traumatiseret af belastninger i Danmark, skal som udgangspunkt tilbydes henvisning til almenpsykiatrien, der behandler PTSD på hovedfunktionsniveau.

 

Målgruppen og symptomer ved henvisning

Henviste inden for de to målgrupper skal have symptomer foreneligt med en eller flere traumerelaterede psykiatriske lidelser, typisk PTSD, angst og/eller depression.

Viser det sig, at traumesymptomatologien ikke er det primære problem for patienten, vil ATT i samarbejde med patientens praktiserende læge forsøge at afklare, hvilket alternativt behandlingstilbud i et andet regi patienten bør tilbydes. Det kan f.eks. være tilfældet med patienter med psykoselidelser og en ubehandlet misbrugsanamnese.   

 

Alderskriterier for målgruppen

Målgruppen er voksne personer fra 20 år, og som i øvrigt opfylder kriterierne for henvisning.

18-19 årige kan henvises til behandling ved ATT, når det vurderes, at der er behov for et specialiseret traumefokuseret behandlingstilbud. Det er en forudsætning, at patienten er vurderet ved børn- og ungdomspsykiatrisk afdeling forud for henvisning til ATT med henblik på bred børnepsykiatrisk vurdering og evt. diagnostisk udredning.

 

Konsultativ bistand

Kontakt ATT's speciallæge for konsultativ bistand: Se træffetider og kontaktoplysninger.

     

Henvisning til ATT - krav til indhold og form    

 

 • Elektronisk henvisning: Henvisning skal ske elektronisk (fremgår på sundhed.dk)

 

 • For veteraner: Henvisning sendes elektronisk til central visitator, Psykiatrisk Afdeling, Odense Universitetshospital

 

 • For flygtningemålgruppen: Henvisning sendes elektronisk til Afdeling for Traume- og Torturoverlevere

 

 • Kontaktoplysninger på patienten: Skal være opdaterede

 

 • Behov for tolk: Tydelig angivelse af behov for tolk samt sprog/dialekt

 

 • Regler om tolkegegyr: Det er vores forventning, at langt størstedelen af patienter, som henvises til ATT, vil falde ind under dispensationsmulighederne og dermed fritagelse for egenbetaling af tolkegebyr. Derfor opfordrer vi til, at denne vurdering foretages hos egen læge forud for henvisningen til ATT. Dermed gælder dispensationen allerede ved opstart af behandlingen på ATT, såvel som i andre dele af sundhedsvæsenet.

 

 • Kontaktoplysninger på relevante kontaktpersoner: Er der kontaktpersoner, mentorer eller andre, der er relevante at inddrage, opgives kontaktoplysninger 

 

 • Grundigt beskrevet henvisningsbaggrund: Henvisningsbaggrunden skal være beskrevet så grundigt som muligt med angivelse af aktuelle symptomer, funktionsniveau og traumehistorik, herunder oplysninger om evt. misbrug, somatiske komplikationer/komorbiditet og øvrige relevante data 

 

 • Særligt omkring indkaldelse af patienten: Er der særlige forhold omkring indkaldelsesform, bedes dette noteres i henvisningen               

 

 • Blodprøver samt EKG bør foreligge ved henvisning: ATT opfordrer til, at der ved henvisning til ATT altid foreligger blodprøvesvar samt EKG, således at patienten ved behov kan starte i medicinsk behandling i forbindelse med det første besøg på ATT. Blodprøverne er:

 

 • Leukocytter
 • Neutrofilocytter
 • Monocytter
 • Basofilocytter
 • Lymfocytter
 • Eosionofilocytter
 • CRP
 • Hæmoglobin
 • Erytrocytvolumen (MCV)
 • Trombocytter
 • Kreatinin
 • Natrium
 • Kalium
 • ALAT
 • Basic fosfotase
 • Bilirubiner
 • Albumin
 • Thyreoideaudredning
 • Glukose
 • Kolesterol (HDL + LDL)
 • Triglycerid
 • Koagulationsfaktor (II + VII + X)
 • Gamma-glutamyltransferase
 • 25-Hydroxy-Vitamin D3.

 

 

Udredning og behandling
 

 • ATT visiterer dagligt og lever op til udredningsretten på 30 dage.
 • Når vi modtager henvisningen, visiterer vi patienten til en førstegangssamtale ved psykolog på afdelingen i Vejle eller Odense afhængigt af patientens bopæl. 
 • Vi foretager altid den første samtale samt øvrig udredning i afdelingen. Efter endt udredning vurderes efterfølgende behandlingstilbud f.eks. udgående behandlingstilbud (i patientens eget hjem), gruppebehandling, individuel behandling mm.
 • Patienten modtager indkaldelse via elektronisk post, med mindre patienten har frameldt den mulighed på kommunen. 
 • I udgangspunktet skal patienten selv transportere sig til afdelingen. 

 

Korrespondance med praktiserende læge

ATT informerer løbende praktiserende læge efter henvisning til ATT og som minimum:

 • Ved endt udredning i form af kopi af førstegangssamtale samt behandlingsplan. Behandlingsplanen indeholder informationer om relevante undersøgelser, indhold i behandlingstilbud og samarbejde med øvrige aktører, som f.eks. kommune, misbrugscenter mv.
 • Ved revideret behandlingsplan på grund af ændringer i behandlingsforløbet, hvor praktiserende læge modtager kopi af den reviderede behandlingsplan
 • Ved afslutning på behandlingsforløbet, hvor ATT sender afslutningsnotat. Afslutningsnotatet indeholder klinisk beskrivelse samt efterbehandlingsplan.
 • Ved netværksmøder vedr. patienten, hvor praktiserende læge som hovedregel inviteres med. ATT udarbejder referat fra mødet, som vi sender til praktiserende læge ved behov.   
 • Ved behov i øvrigt.  

Udeblivelser  

 

 • Hvis patienten udebliver fra første samtale på ATT, modtager patienten et brev, hvor vi beder patienten kontakte ATT inden for 8 dage.
 • Hvis ATT ikke hører fra patienten inden for 8 dage, afslutter vi patienten.

 

ATT informerer løbende praktiserende læge omkring eventuelle udeblivelser af betydning for udredning og behandling. 

 

Om udrednings- og behandlingstilbud

 

 • Afdelingen tilbyder ambulant, specialiseret udredning og tværfaglig behandling af komplicerede belastningsreaktioner, herunder PTSD og komplekse traumer. ATT har regionsfunktion i forhold til udredning og behandling af flygtninge samt højt specialiseret funktion i forhold til veteraner.

 

 • Udredning er tværfaglig funderet og varetages af psykolog, læge og fysioterapeut. Socialrådgiver involveres ved komplicerede sociale problemstillinger. Hvis det vurderes, at patienten tilhører ATTs målgruppe og kan profitere af et behandlingstilbud, tilbydes opstart i behandlingsforløb.         

 

 • Ikke alle patienter har gavn af behandlingstilbud ved ATT f.eks. ved svær kronisk og stationær tilstand, ved kompliceret misbrug og ved lidelser, der bedst behandles andre steder i psykiatrien, f.eks. psykoselidelser. Det kan være komplicerede sociale tilstande, der står i vejen for behandlingen, svigtende motivation eller transportproblemer mm. Ligeledes kan komplicerede somatiske tilstande være en barriere for behandlingen, eksempelvis hvis patienten ikke er færdigudredt. I de tilfælde vil vi ofte afslutte forløbet efter udredning i samarbejde med praktiserende læge og evt. primærsektoren mhp. at sikre, at patienten får det rette tilbud.

 

 • Behandlingstilbud har fokus på stabilisering, mestring og på sigt traumebearbejdning typisk ved samtaleterapi, psykoedukation, psykiatrisk fysioterapi samt medicinsk behandling ved behov. Vi kan ikke altid fuldstændig helbrede PTSD, men behandlingen har målrettet fokus på at reducere omfanget og sværhedsgraden af symptomerne og der igennem forbedre patientens funktionsniveau. Mange patienter profiterer af at tilegne sig forudsætninger for at regulere symptomerne, herunder angst og forhøjede indre spændingstilstande.

 

 • Gruppebehandling - har fokus på psykoedukativ undervisning i grupper af 7-9 deltagere. Varetages af psykologer og fysioterapeuter. 20 eller 30 ugers forløb.
   
 • Individuel behandling - har fokus på traumebearbejdning hos psykolog. Afsæt i mentaliseringsbaseret terapi og traumeeksponerende terapiformer. Sideløbende forløb med psykiatrisk fysioterapi bl.a. efter metoden BBAT (Basic Body Awareness Therapy). Efter konkret vurdering kobles socialrådgiver og/eller sygeplejerske på supplerende indsatser.
   
 • Særligt tilrettelagte forløb - fokus på den tværfaglige tilgang med udgangspunkt i de ressourcer patienten har. Tilbydes ofte ved særlige behov, eller hvis patienten er visiteret til gruppebehandling.
   
 • Udgående behandling i patientens eget hjem - fokus på stabilisering og koordinering i forhold til kommunale og lægelige samarbejdspartnere. Tilbuddet er tværfagligt og består af besøg af fysioterapeut og socialrådgiver. Superviseres efter behov af speciallæge, psykolog samt sygeplejerske. Varighed 2-4 måneder. Tilbydes patienter med lave biopsykosociale ressourcer, som ikke er i stand til at møde til behandling på afdelingen.
   
 • Familiebehandling - fokus er på at yde en terapeutisk helhedsindsats i forhold til, hvordan PTSD påvirker både patient og patientens familie via samtaler med hele familien dels i hjemmet dels på afdelingen. Tilbydes patienter, hvor der er vurderes at være behov for at få et helhedsorienteret blik på, hvordan PTSD påvirker familien, herunder mindreårige hjemmeboende børn. Tilbuddet varetages af specialiserede familiebehandlere.
   
 • Patienter med et misbrug (dobbeltdiagnosticerede) - ved PTSD og et kombineret misbrug tilknyttes ATT's forløbskoordinator det visiterede forløb. Der udarbejdes en koordinerende handleplan i tæt samarbejde mellem ATT og patientens bopælskommune.

 

 

Psykofarmakologisk behandling til målgruppen

Speciallæge ved ATT kan vurdere henviste patienter med henblik på evt. opstart i psykofarmakologisk behandling eller justering i allerede igangværende psykofarmakologisk behandling.

 • Ved behov for psykofarmaka: Speciallæge på ATT kan starte psykofarmaka op i dialog med praktiserende læge, som foretager opfølgning. Der tilbydes medicinsanering og seponering af evt. irrelevant psykofarmaka. Som hovedregel sker opfølgning på psykofarmaka såvel som somatiske præparater ved praktiserende læge, med mindre andet aftales med speciallæge på ATT
   
 • Speciallæge på ATT giver information om opstart af medicin til praktiserende læge, som herefter står for al opfølgning på medicineringen
   
 • Speciallæge stiller sig til rådighed på konsultativ basis om forløbene i fast træffetid: Se træffetider og kontaktoplysninger.

 


Siden er sidst opdateret d. 20-11-2018 af Psykiatrien i Syddanmark.Psykiatrien i Region Syddanmark | Lille Grundet Hulvej 25, bygning P | 7100 Vejle | Kontakt